Statut

STATUT MIEJSKIEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
„TUCHOLANKA” W TUCHOLI 

ROZDZIAŁ 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Miejski Ludowy Klub Sportowy „ Tucholanka”, zwany dalej „Klubem”.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Tuchola.
 2.  Klub może prowadzić swoją działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Klub działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o sporcie kwalifikowanym oraz niniejszym statutem.

§ 4

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

§ 5

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich Członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudnić pracowników.

§ 6

 1. Klub jest członkiem Zrzeszenia „ Ludowe Zespoły Sportowe” i może być członkiem innych organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

 1. Klub może  używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną, sztandar oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Odznaką Klubu jest emblemat w kształcie 6-boku z napisem MLKS TUCHOLANKA 1945 (załącznik nr 1 do statutu)
 3. Barwami Klubu są kolory zielony i czerwony.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

 1. Celem Klubu jest:

1)      upowszechnianie kultury fizycznej, sportu na rzecz ogółu społeczności, w tym środowisku dzieci i młodzieży,

2)      wychowywanie dzieci i młodzieży w oparciu o fundamentalne zasady sportu – ideę „fair play”, szacunku dla rywala,

3)      kształtowanie poprzez sport racjonalnych zachowań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i powszechnego.

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez::

1) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu

zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu;

2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej

i międzynarodowej;

3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obozów sportowych

i seminariów;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej, kursów i innych zajęć w zakresie kultury

fizycznej;

5) współdziałanie w zakresie opieki lekarskiej nad swoimi członkami;

6) sprawowanie opieki wychowawczej, rozstrzyganie sporów powstałych w Klubie;

7) zmierzanie do zrzeszenia jak największej liczby członków z terenu działalności Klubu;

8) rozwijanie różnych form współzawodnictwa w celu osiągania dobrych wyników

sportowych i wychowawczych;

9) działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;

10) przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii;

11) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami;

12) realizuje zadania Państwa i Samorządów w dziedzinie upowszechniania sportu

powszechnego, rekreacji ruchowej;

13) promocję i organizowanie wolontariatu;

§ 9

 1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych – Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) uczestników,

3) honorowych,

4) wspierających.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,

2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

5) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

 1. Członkowie – uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Członkowie -  uczestnicy w wieku poniżej 16 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający mają prawa członków Klubu z głosem doradczym.

§ 13

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

3) stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,

4) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,

5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie,

2) rozwiązania się Klubu,

3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,

4) nie opłacania składek członkowskich przez okres 2 lat.

 1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
 3. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE KLUBU

§ 15

 1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

§ 16

 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych;

2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu;

4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu;

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka;

8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§ 18

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)  Z głosem stanowiącym:

a) członkowie zwyczajni i honorowi Klubu

b) członkowie – uczestnicy w wieku 16 – 18 lat

2) Z głosem doradczym:

a) członkowie – uczestnicy w wieku poniżej 16 lat

b) członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 19

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie tj. 15 minut po godzinie ustalonej w pierwszym terminie.

§ 20

 1. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w skutek:

1) uchwały Zarządu podjętej większością  2/3 głosów;

2) wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych, członków – uczestników w wieku 16 – 18 lat oraz członków honorowych.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla, których zostało zwołane.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 21

 1. Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 22

 1. Zarząd składa się z 11 – 13 osób wybranych przez Walne Zebrania Członków.

§ 23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

2) realizowanie uchwał wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków;

3) kierowanie całokształtem działalności Klubu;

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania;

5) uchwalenie planów działania i planów finansowych;

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

7) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzeniu ich regulaminów;

8) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczenie członków klubu;

9) uchwalanie wyróżnień i nagród za aktywną działalność w Klubie w zakresie działalności organizacyjnej i sportowej.

§ 24

 1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 25

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 – 2 Wiceprezesów oraz Sekretarza.

3.  Zarząd prowadzi sprawy bieżące oraz reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.

4.  Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają plany pracy

uchwalane przez Zarząd.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie : Prezesa i Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 3. Prezes Klubu lub inny Członek Zarządu upoważniony przez Zarząd pełni w rozumieniu prawa funkcję Kierownika zakładu pracy.

§  26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo- gospodarczej działalności Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 27

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZ KLUBU

§ 28

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu składają się:

1) składki roczne członków Klubu;

2) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Klub;

3) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu.

§ 29

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód z tej działalności zostaje przeznaczony na realizację działalności statutowej.
 2. Klub może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
 1. Dokumentacja rachunkowa dla prowadzonej przez Klub działalności gospodarczej jest prowadzona oddzielnie w stosunku do realizowanej przez nie działalności pożytku publicznego.
 2. Szczególne zasady gospodarki finansowej Klubu, jeśli jest to konieczne w świetle odpowiednich przepisów, uchwala Zarząd w drodze odpowiedniego regulaminu.
 3. Klub odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§30

 1. Klub nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków Klubu, członków organów lub pracowników Klubu oraz osób bliskich, tj. osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Klub nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu.
 3. Klub nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz bliskie im osoby.

§ 31

 1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów  w obecności – w  pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu posiadających głos stanowiący – w drugim terminie bez względu na ilość obecnych  na Walnym Zebraniu członków Klubu posiadających głos stanowiący.

§ 33

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia Uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu posiadających głos stanowiący.

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
 2. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Niniejszy Statut został uchwalony
przez Walne Zebranie Członków